MẪU BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI


Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ TN&MT quy định: “chủ nguồn thải lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại (BCQLCTNH) định kỳ hàng năm theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) Thông tư 36/2015/TT-BTNMT”. Sau đây là mẫu báo cáo mà doanh nghiệp cần sử dụng cho kỳ báo cáo hàng năm.

TÊN CHỦ NGUỒN THẢI ———————–     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp.HCM, ngày … tháng … năm 20…  

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

(Từ ngày 01/01/20… đến ngày 31/12/20…)

Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Phần khai chung:

1.1. Tên chủ nguồn thải: …..

Địa chỉ văn phòng: ….

Điện thoại: …

Mã số QLCTNH (nếu không có thì thay bằng số Đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc Chứng minh nhân dân đối với cá nhân): …

1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):

Tên cơ sở (nếu có):

Địa chỉ cơ sở: ….

Điện thoại: ….

2. Tình hình chung về phát sinh và quản lý CTNH tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua:

  • Công ty đã bố trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại.
  • Lượng CTNH phát sinh rất ít và không thường xuyên, được cho phân loại, dán nhãn và lưu trữ tại khu CTNH có để biển báo.

3. Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới :

  • Công ty đã xây dựng khu lưu trữ CTNH.
  • Công ty tiếp tục  phân loại, dán nhãn từng loại CTNH và lưu trữ tại khu CTNH, có để biển báo.
  • Công ty đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Thành Phố Hồ Chí Minh để thu gom và xử lý CTNH.
  • Công ty lập Báo cáo quản lý CTNH của chủ nguồn thải CTNH định kỳ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh để theo dõi và xác nhận.

4. Các vấn đề khác: Không có

                                                                             …..

Phụ lục 1: Thống kê chất thải phát sinh

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

  1. Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):
Tên chất thải Mã CTNH Số lượng (kg) Năm 201.. Phương pháp xử lý Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH Ghi chú
           
         
         
Tổng số lượng      

3. Ka2) Thống kê các CTNH được tái sử dụng trực tiếp (nếu có): Không có

b. Thống kê chất thải thông thường:

Tên chất thải Số lượng (kg/tháng)   Phương pháp xử lý hoặc tái sử dụng Đơn vị xử lý hoặc tái sử dụng
Chất thải rắn sinh hoạt   Lưu trữ trong thùng hứa, được thu gom hàng ngày  
Chai nhựa thùng carton giấy các loại   Lưu trữ trong thùng chứa, được thu gom hàng ngày  
Tổng số lượng      

Phụ lục 2: Tất cả các liên Chứng từ CTNH và bản sao Hợp đồng chuyển giao( CTNH,chất thải sinh hoạt,chất thải công nghiệp) với (các) chủ hành nghề QLCTNH đã sử dụng trong kỳ báo cáo vừa qua (để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM theo dõi và xác nhận)

Trường hợp còn vướng mắc, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ 0283.8970681 hoặc gửi câu hỏi về huynhkimnhat@gmail.com để được giải đáp.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

CTY MÔI TRƯỜNG HUỲNH KIM NHẬT

99A Đường số 6,KP4,P.Tam Phú,Q.Thủ Đức,TP.HCM.

Điện thoại:0283.8970681  Hotline:0902.41.82.86

Email:huynhkimnhat@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *