TỔNG HỢP MỘT SỐ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG THƯỜNG GẶP VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN,BỘ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

Để hỗ trợ một cách tốt nhất, giúp Doanh nghiệp chủ động trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật về môi trường cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất, Chúng tôi cung cấp bảng tổng hợp Một số hồ sơ môi trường thường gặp & các văn bản pháp luật liên quan, Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường để Doanh nghiệp tham khảo và tìm hiểu thêm để giúp doanh nghiệp tối ưu các chi phí khi kinh doanh.

1. MỘT SỐ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG THƯỜNG GẶP & CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày bắt đầu có hiệu lực Tình trạng hiệu lực
BÁO CÁO GIÁM SÁT/BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Thông tư 43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường 01/12/2015 Còn hiệu lực
3 Thông tư 31/2016/TT-BTNMT Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 01/12/2016 Còn hiệu lực
4 Thông tư 04/2012/TT-BTNMT Về quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 25/06/2012 Còn hiệu lực
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 01/04/2015 Còn hiệu lực
3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 15/07/2015 Còn hiệu lực
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT/ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 01/04/2015 Còn hiệu lực
3 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 15/07/2015 Còn hiệu lực
BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO ĐỀ ÁN CHI TIẾT/ THEO ĐÁNH GIÁ TÁC  ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 01/04/2015 Còn hiệu lực
3 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 15/07/2015 Còn hiệu lực
4 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 15/07/2015 Còn hiệu lực
SỔ CHỦ NGUỒN THẢI/BÁO CÁO QUẢN LÝ LẦN ĐẦU
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu 15/06/2015 Còn hiệu lực
3 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại 01/09/2015 Còn hiệu lực
HỒ SƠ XẢ THẢI, HỒ SƠ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
1 Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 Luật tài nguyên nước 01/01/2013 Còn hiệu lực
2 Nghị định  201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước 01/02/2014 Còn hiệu lực
3 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước 15/07/2014 Còn hiệu lực

2. BỘ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày bắt đầu có hiệu lực Tình trạng
QUY CHUẨN VỀ KHÔNG KHÍ
1 QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 01/01/2014 Còn hiệu lực
2 QCVN 51:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép 01/01/2014 Còn hiệu lực
3 QCVN 46:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng 18/02/2013 Còn hiệu lực
4 QCVN 30:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp 15/02/2011 Còn hiệu lực
5 QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh 01/01/2010 Còn hiệu lực
6 QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng 01/01/2010 Còn hiệu lực
7 QCVN 22:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện 01/01/2010 Còn hiệu lực
8 QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học 01/01/2010 Còn hiệu lực
9 QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 01/01/2010 Còn hiệu lực
10 QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 01/01/2010 Còn hiệu lực
11 QCVN 02:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế 18/07/2008 Còn hiệu lực
QUY CHUẨN VỀ NƯỚC
1 QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 15/06/2016 Còn hiệu lực
2 QCVN 60-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu 01/03/2016 Còn hiệu lực
3 QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm 01/06/2015 Còn hiệu lực
4 QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 01/06/2015 Còn hiệu lực
5 QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản 01/03/2016 Còn hiệu lực
6 QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển 01/03/2016 Còn hiệu lực
7 QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất 01/03/2016 Còn hiệu lực
8 QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 01/03/2016 Còn hiệu lực
9 QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên 01/06/2015 Còn hiệu lực
10 QCVN 52:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép 01/01/2014 Còn hiệu lực
11 QCVN 47:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn 18/02/2013 Còn hiệu lực
12 QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 15/02/2012 Còn hiệu lực
13 QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu 15/02/2012 Còn hiệu lực
14 QCVN 38:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh 15/02/2012 Còn hiệu lực
15 QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu 15/02/2011 Còn hiệu lực
16 QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 15/02/2011 Còn hiệu lực
17 QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn 01/01/2010 Còn hiệu lực
18 QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 01/12/2009 Còn hiệu lực
19 QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống 01/12/2009 Còn hiệu lực
20 QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 31/12/2008 Còn hiệu lực
QUY CHUẨN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI
1 QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngư ỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước 01/01/2014 Còn hiệu lực
2 QCVN 41:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng 01/03/2012 Còn hiệu lực
3 QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 01/01/2010 Còn hiệu lực
4 TCVN 6707 : 2009 Chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo Còn hiệu lực

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

CTY MÔI TRƯỜNG HUỲNH KIM NHẬT

99A Đường số 6,KP4,P.Tam Phú,Q.Thủ Đức,TP.HCM.

Điện thoại:0283.8970681  Hotline:0902.41.82.86

Email:huynhkimnhat@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *